วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 15, 2549

แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่

นักเรียนทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียน ที่นี่ http://www.banprak.ac.th/earth/pretest.htm

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นภัยพิบัติทางธรณีที่นอกจากจะนำความเสียหายมาสู่ผู้คนแล้ว ยังทำให้โลกในส่วนที่เป็นแผ่นดิน มหาสมุทร และบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีการเปลี่ยนแปลง มนุษย์จึงได้พยายามหาสาเหตุ ศึกษาค้นคว้า จนเกิดเป็นทฤษฎีต่างๆ ที่สำคัญและยอมรับกันคือ ทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค (plate tectonic) ดร.อัลเฟรด เวเกเนอร์ ได้ตั้งสมมุติฐานว่าผืนแผ่นดินทั้งหมดบนโลก แต่เดิมเป็นแผ่นดินผืนเดียวกัน เรียกว่า พันเจีย (pangaea) ดังภาพ


เมื่อ 200 ล้านปี พันเจียเริ่มแยกออกเป็น 2 ทวีปใหญ่ คือ ลอเรนเซีย Laurensia(ทางเหนือ) และกอนด์วานา Gondwana(ทางใต้) ดังภาพ ข โดยทวีปทางตอนใต้จะแตกและเคลื่อนแยกจากกันเป็นอินเดีย อเมริกาใต้ และอัฟริกา ในขณะที่ออสเตรเลียยังเป็นส่วนหนึ่งของกอนด์วานาอยู่ ต่อมามหาสมุทรแอตแลนติคแยกตัวกว้างขึ้น ทำให้อัฟริกาเคลื่อนที่ห่างออกไปจากอเมริกาใต้ แต่ออสเตรเลียยังคงเชื่อมอยู่กับแอนตาร์กติกา และอเมริกาเหนือกับยุโรปก็ยังคงต่อเนื่องกัน ดังภาพ ง

ต่อมามหาสมุทรแอตแลนติกขยายกว้างขึ้นอีก อเมริกาเหนือและยุโรปจึงแยกจากกัน อเมริกาเหนือโค้งเว้าเข้าเชื่อมกับอเมริกาใต้ ออสเตรเลียก็แยกออกจากแอนตาร์ติกา และอินเดียได้เคลื่อนไปชนกับเอเชีย จนเกิดเป็นภูเขาหิมาลัย ซึ่งทำให้เกิดแผ่นดินและมหาสมุทรดังปัจจุบัน

ภาพข้างล่างนี้แสดงการแยกตัวออกมาของแต่ละทวีป

นักเรียนดูภาพเคลื่อนไหว แสดงการแยกตัวของทวีปที่เว็บนี้
http://www.geocities.com/pandapukky/recon.gif

และศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บนี้
http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/glossary/Pangaea.shtml

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1.โลกของเรามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่งจริงหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยา มีหลักฐานอะไรบ้างที่สนับสนุนความเชื่อดังกล่าว

2.อธิบายความหมายคำต่อไปนี้
พันเจีย ลอเรนเซีย กอนด์วานา

3.นักเรียนคิดว่า ทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร